Điều chỉnh lệ phí trong hoạt động hóa chất theo Quy định mới

Ngày đăng: 03:42:47 23-06-2015

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2015/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. Mức thu phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất được quy định thấp nhất ở mức 100.000 đồng và cao nhất là 36 triệu đồng.

hoat-dong-hoa-chat

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2015.

Theo đó, tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận trong hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này. Về lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp, Bộ Tài chính quy định lệ phí Giấy phép sản xuất hoặc kinh doanh hóa chất là 200.000 đồng/giấy phép; lệ phí Cấp lại, sửa đổi, bổ sung là 100.000 đồng/giấy.

Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu được quy định ở mức 100.000 đồng/giấy xác nhận. Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất 200.000 đồng/giấy xác nhận. Thông tư cũng quy định phí phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 36.000.000/1 bộ hồ sơ. Phí phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 8.000.000/ 1 bộ hồ sơ. Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ (được sản xuất từ hóa chất); Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ (được sản xuất từ hóa chất) đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác, Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ ở mức 1.200.000 đồng/giấy phép.

Thông tư nêu rõ, phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí trong hoạt động hóa chất nộp 100% tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước. Các khoản chi phí liên quan đến công tác thu lệ phí trong hoạt động hóa chất được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.

Cơ quan thu phí trong hoạt động hóa chất được để lại 90% trên số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí theo các nội dung chi quy định. Số tiền còn lại 10% cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước.