Thủ tướng: Giao Bộ TN&MT quản lý tất cả các loại chất thải rắn

Ngày đăng: 14:38:35 04-03-2019

Ngày 24/1/2019, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 32/TB-VPCP về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực chính phủ về tình hình khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự tại các dự án rác thải trên toàn quốc. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan nhà nước quản lý đối với tất cả các loại chất thải rắn.

​Thủ tướng Chính phủ cho rằng chất thải rắn (rác thải) được coi là nguồn tài nguyên, cần được quản lý theo hướng thu gom, tái chế, tái sử dụng, xử lý kết hợp thu hồi năng lượng, qua đó, hướng tới bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn hiện nay còn chồng chéo, chưa phân định rõ chức năng quản lý; cơ chế, chính sách trong công tác xử lý chất thải rắn còn nhiều bất cập, nhất là trong các khu vực: y tế, nông thôn, đô thị còn bất cập, kém hiệu quả.

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập và tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên phạm vi toàn quốc, Thường trực Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trước Chính phủ về vấn đề rác thải nói chung; chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng phương án thống nhất quản lý nhà nước theo hướng Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan nhà nước quản lý đối tất cả các loại chất thải rắn, các Bộ liên quan có trách nhiệm thực hiện quản lý chuyên ngành kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Phân cấp toàn diện trách nhiệm cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm về mọi mặt trong vấn đề rác thải và xử lý rác thải. Trình Chính phủ thảo luận và xin ý kiến Thành viên Chính phủ tại phiên họp Chính phủ tháng 01 năm 2019.

Bên cạnh đó, Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách để tạo thuận lợi, thu hút đầu tư theo hướng huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cho lĩnh vực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn. Các dự án xử lý chất thải rắn phải được ưu tiên, chú trọng xử lý rác bằng công nghệ phù hợp, đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch các vị trí bãi rác và dự án xử lý chất thải rắn phải phù hợp với các quy hoạch khác đảm bảo vệ sinh môi trường, người dân đồng thuận; tổ chức sắp xếp khu vực dân cư, khu vực đô thị trên cơ sở tham vấn ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đảm bảo môi trường cho nhân dân trong xử lý chất thải rắn, đảm bảo an ninh, an toàn cho đầu tư xử lý chất thải rắn, không để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Trước mắt, cần tập trung xử lý ngay các điểm nóng trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán 2019; tập trung chỉ đạo đồng bộ các giải pháp tà tuyên truyền, giáo dục, hỗ trợ và các giải pháp khác để tạo sự đồng thuận của nhân dân. Đảm bảo không để khiếu kiện phức tạp xảy ra, nhất là dịp Tết nguyên đán./.

Tag: Chất thải rắn, chất thải công nghiệp, quan trắc môi trường.