Xây dựng khu công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải

Ngày đăng: 03:12:58 31-12-2014

Vừa qua dự thảo theo ý kiến của Bộ Tài Nguyên và Môi trường đưa ra "Các khu công nghiệp phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải". Đó là một nội dung trong dự thảo thông tư Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu công nghệ cao (KCNC), khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đang đưa ra lấy ý kiến.

xu-lu-nuoc-thai-tap-trung

Theo đó, KCNC, KCN phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Nhà máy xử lý nước thải tập trung có thể chia thành nhiều đơn nguyên (modun) phù hợp với tiến độ lấp đầy và hoạt động của KCNC, KCN, nhưng phải bảo đảm xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành. Chủ đầu tư các nhà máy xử lý nước thải tập trung phải thiết kế lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, liên tục đối với lưu lượng nước thải, các thông số: pH, COD, TSS và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải khu công nghiệp, KCN theo yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Các trạm quan trắc tự động phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật kết nối để truyền dữ liệu tự động, liên tục về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường khi cơ quan này yêu cầu…

Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng quy định, khi thiết kế quy hoạch KCNC, KCN, chủ đầu tư phải bố trí địa điểm tạm lưu giữ và trung chuyển chất thải rắn trong khu; phải xác định rõ cơ sở tiếp nhận, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại của khu.

Phải tách riêng hoàn toàn hệ thống thoát nước thải với hệ thống thoát nước mưa. Mạng lưới thu gom nước thải công nghiệp phải có vị trí, cốt hố ga phù hợp để đấu nối với điểm xả nước thải của các doanh nghiệp trong KCNC, KCN. Vị trí xả thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung phải được bố trí tại khu vực dễ theo dõi và dễ tiếp cận để thuận lợi cho việc kiểm tra, kiểm soát nguồn thải.