Giấy phép xả thải

Ngày đăng: 02:48:54 04-01-2017

Giấy phép xả thải là một trong các loại giấy phép mà doanh nghiệp phải có trong quá trình hoạt động, sản xuất. Hồ sơ xin cấp giấy phép xả thải gồm 02 bộ gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận.

- Kết quả chỉ tiêu môi trường thông qua quá trình phân tích các chỉ tiêu chất lượng của nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.

- Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải.

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước, kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải, với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước thì phải có báo cáo hiện trạng xả nước thải, kèm theo kết quả phân tích thành phần nước thải và giấy xác nhận đã nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Lập bản đồ vị trí khu vực xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận.

+ Xin gia hạn giấy phép xả thải nước thải: Hồ sơ gồm 02 bộ

- Giấy phép đang còn hiệu lực ít nhất một thá

ng.

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép.

- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin gia hạn

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép. Thời hạn gia hạn của giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không quá năm 5 năm

+ Xin thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải: Hồ sơ gồm 02 bộ.

- Giấy phép đã được cấp.

- Đơn đề nghị thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải.

- Bản báo cáo kết quả phân tích chất lượng nguồn nước theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải.

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép xả thải.

- Đề án xả nước thải vào nguồn nước trong trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải.

+ lập hồ sơ nộp cho cơ quan có thẩm quyền xin cấp giấy phép xả thải:

- Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

- Gia hạn điều chỉnh nội dung thời hạn 20 ngày. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính Tổ chức, cá nhân. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

=> Kết quả thực hiện thủ tục hành chính được cấp giấy phép khai thác xả nước thải vào nguồn nước.

Từ khóa : Giấy phép xả thải, gia hạn xả thải, cấp phép xả thải