Bộ TN&MT ghi nhận ý kiến của các bộ, ngành về dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)

(TN&MT) - Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi). Trước đó, thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi) để trình Chính phủ vào tháng 8/2022, Bộ TN&MT đã tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan, trong đó, đã tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với hồ sơ.

Tiếp thu ý kiến Bộ Tư pháp, nội dung Tờ trình Chính phủ của Bộ TN&MT đã làm rõ phạm vi điều chỉnh của Luật Khoáng sản (sửa đổi) so với Luật Khoáng sản hiện hành, đó là “quy định việc điều tra cơ bản địa chất và điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý Nhà nước về khoáng sản”. Đồng thời đã xác định rõ: Các chính sách có tính chất kế thừa quy định của Luật Khoáng sản năm 2010; Các chính sách có nội dung sửa đổi, bổ sung dẫn đến việc mở rộng phạm vi điều, kể cả các chính sách đã được quy định trong Luật Khoáng sản hiện hành nhưng có sự phát triển thêm hoặc có sửa đổi, bổ sung; Đã lượng hóa số điều hoàn toàn mới và sửa đổi, bổ sung một số điều để khẳng định đây là dự án Luật sửa đổi (thay thế).

Bộ TN&MT bổ sung điều quy định về “Đối tượng áp dụng” gồm: Cơ quan quản lý Nhà nước về địa chất, khoáng sản; tổ chức, cá nhân trong nước; Tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc bảo vệ tài nguyên địa chất, khoáng sản, hoạt động điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, hoạt động thăm dò khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản…

Về tên gọi của Dự án Luật, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, trong Tờ trình Chính phủ, Bộ TN&MT đã giải trình rõ các lý do, cơ sở của việc xác định lại phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật Khoáng sản (sửa đổi), các lý do dẫn đến phải thay đổi tên gọi thành “Dự án Luật Địa chất và Khoáng sản”.

Cụ thể, Bộ đã đề xuất bổ sung đầy đủ quy định liên quan đến công tác điều tra cơ bản địa chất, gồm: Điều tra cơ bản tài nguyên vị thế, di sản địa chất, công viên địa chất; Điều tra địa chất tai biến, địa chất môi trường; Địa chất công trình, địa chất đô thị; Điều kiện địa chất khác nhằm phản ánh đúng bản chất của công tác này theo đúng tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW.

Bộ đề xuất bổ sung các quy định trách nhiệm hoàn trả kinh phí Nhà nước đã đầu tư đối với các tổ chức, cá nhân khi sử dụng thông tin, dữ liệu địa chất phục vụ xây dựng các công trình thuộc các ngành kinh tế.

Ngoài ra, Bộ đề xuất bổ sung các quy định nhằm thống nhất quản lý thông tin, dữ liệu khi khảo sát địa chất xây dựng công trình thuộc các lĩnh vực khác như: Giao thông, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp... (phải nộp vào lưu trữ địa chất kết quả khảo sát địa chất thuộc Bộ TN&MT), đồng thời quy định đầy đủ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi khai thác, sử dụng các thông tin, dữ liệu này.

Bộ đề xuất bổ sung các quy định về khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, nhất là cát, sỏi lòng sông; Các quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác khoáng sản… nhằm khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế sau 10 năm thực hiện. Theo đó, đề cương Luật (sửa đổi) có 136 điều, gồm: Bãi bỏ 3 điều; bổ sung 58 điều mới hoàn toàn về nội dung (có 13 điều về địa chất); sửa đổi, bổ sung 43 điều (có 15 điều về địa chất) và giữ nguyên nội dung của 35 điều.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp về một số chính sách cụ thể, Bộ TN&MT đã rà soát toàn bộ nội dung Báo cáo đánh giá tác động các chính sách trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Khoáng sản (sửa đổi), nội dung tóm tắt 5 chính sách được nêu trong Tờ trình Chính phủ.

Bên cạnh ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý của các bộ: Bộ Nội Vụ,