Văn bản pháp luật

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT - quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường

Phụ lục TT 02/2022/TT-BTNMT - quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường

Nghị định số 40/2019/ND-CP - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường

Nghị định 18-2015/ND-CP - quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Luật số: 72/2020/QH14 - Luật bảo vệ môi trường

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Phụ lục Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ - Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu

Thông tư 76/2017/tt-btnmt - Quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ