Hậu Giang: Đầu tư hơn 47,5 tỷ đồng xây dựng hệ thống quan trắc

Quan trắc môi trường luôn đóng vai trò hết sức cần thiết và quan trọng trong công cuộc bảo vệ môi trường hiện nay. Do đó việc thiết lập xây dựng hệ thống quan trắc môi trường là đặc biệt cấp thiết.


Ngày 25/2, ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang đã ký Quyết định số 336/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động giai đoạn 2.

Kênh xáng Xà No thuộc địa bàn thành phố Vị Thanh sẽ được xây dựng trạm quan trắc.

Dự án xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động giai đoạn 2, do Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Cường Thịnh Hậu Giang tổ chức tư vấn lập dự án.

Mục tiêu đầu tư xây dựng là: Tăng cường năng lực quan trắc, giám sát môi trường của mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh theo hướng khoa học, hiện đại; mở rộng mạng lưới các trạm quan trắc môi trường ứng dụng công nghệ tự động, liên tục một cách có trung tâm, trọng điểm tại các khu vực tập trung nhiều hoạt động sản xuất, khu vực nhạy cảm môi trường, khu vực đô thị có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các nguồn ô nhiễm.

Nâng cao năng lực Phòng thí nghiệm quan trắc và phân tích môi trường, kiểm soát đo lường chất lượng môi trường phục vụ cho công tác giám sát và đo kiểm môi trường ở các khu vực, các hoạt động sản xuất có nguy cơ ô nhiễm; nâng cao năng lực của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tăng cường năng lực cảnh báo ô nhiễm môi trường của địa phương, góp phần vào việc phát triển chung của mạng lưới quan trắc môi trường vùng và quốc gia.

Hậu Giang sẽ đầu tư xây dựng mới 02 trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục: 01 trạm trên kênh xáng Xà No thuộc địa bàn thành phố Vị Thanh và 01 trạm trên sông Hậu thuộc địa bàn huyện Châu Thành.

Trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục, đầu tư xây dựng mới 03 trạm quan trắc chất lượng không khí xung quanh tự động, liên tục: 01 trạm đặt trong khuôn viên Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc địa bàn thành phố Vị Thanh, 01 trạm đặt trong khuôn viên Trụ sở UBND thành phố Ngã Bảy thuộc địa bàn thành phố Ngã Bảy và 01 trạm đặt tại địa bàn huyện Châu Thành A.

Đồng thời, nâng cấp, bổ sung một số thiết bị đo, thiết bị phụ trợ tại các trạm quan trắc tự động, liên tục đã được đầu tư; đầu tư mới bổ sung, thay thế một số thiết bị phòng thí nghiệm phân tích môi trường tại Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang. Đầu tư các trang thiết bị như: Bộ điều khiển hiển thị kết nối các cảm biến đo, cảm biến đo pH, nhiệt độ, cảm biến đo TSS, cảm biến đo độ mặn, thiết bị đo nitrat, thiết bị đo TOC…

Bổ sung, nâng cấp các trạm quan trắc động thái nước dưới đất, dừng quan trắc và trám lấp các giếng khoan quan trắc tại 04 vị trí: 01 trạm tại trụ sở cũ UBND tỉnh Hậu Giang (gồm 03 giếng, độ sâu các giếng là 117,5m, 54m và 27m); 01 trạm tại vị trí trụ sở cũ Phòng Kinh tế thị xã Long Mỹ (gồm 03 giếng, độ sâu các giếng là 144m, 76m và 18,5m); 01 trạm tại vị trí Phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy (gồm 3 giếng, độ sâu các giếng là 111m, 76m và 22m); 01 trạm tại trụ sở UBND xã Phú Hữu (gồm 03 giếng, độ sâu các giếng là 97m, 68m và 30m).

Xây dựng mới 04 trạm quan trắc tại các vị trí: 01 trạm tại khuôn viên Chi nhánh cấp nước Vị Thanh (gồm 03 giếng, độ sâu các giếng là 117,5m, 54m và 27m); 01 trạm tại khuôn viên trạm cấp nước Hỏa Tiến (gồm 03 giếng, độ sâu các giếng là 110m, 60m và 33m); 01 trạm tại trụ sở UBND xã Hòa An (gồm 3 giếng, độ sâu các giếng là 120m, 80m và 40m); 01 trạm tại khuôn viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (gồm 4 giếng, độ sâu các giếng là 180m, 97m, 68m và 30m).

Đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc mực nước bán tự động cho các trạm quan trắc, gồm 8 trạm với 25 giếng khoan quan trắc. Tổng mức đầu tư cảu dự án là 47.562.000.000 đồng, nguồn vốn đầu tư ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2024.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm triển khai thực hiện; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Ngã Bảy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 336/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang.

Nguồn: Huỳnh Biển - baoxaydung.com.vn