Thi công các công trình xử lý môi trường

  • Thi công, thiết kế công nghệ xử lý bụi, khí thải, nước thải,

chất thải rắn…

  • Khảo sát hệ thống, nâng cấp thiết bị, công nghệ xử lý cho các

doanh nghiệp, nhà máy;

  • Xây dựng, thiết kế và giám sát xây dựng công trình môi trường,

  • Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp các hệ thống xử lý

môi trường.