Tư vấn môi trường

– Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường chiến lược , kế hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch môi trường, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải, bảo vệ môi trường.

– Tư vấn, áp dụng công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường cho các doanh nghiệp, nhà máy, khu công nghiệp, đô thị, nông thôn, các địa phương và cơ quan quản lý nhà nước.

– Tư vấn xây dựng, thiết kế và giám sát xây dựng công trình môi trường.

– Tư vấn và chuyển giao công nghệ, cung cấp hóa chất, vật tư, thiết bị trong ngành môi trường.

– Tư vấn xây dựng hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERT).

– Tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý môi trường theo ISO14000, ISO 17025:2005.