Quan trắc môi trường

Thông số được chứng nhận lấy mẫu và phân tích theo VIMCERTS 238

- Nghiên cứu, triển khai các dự án, đề tài thuộc lĩnh vực quan trắc phân tích và mô hình hóa môi trường phục vụ cho công tác kiểm soát, quản lý, đánh giá hiện trạng, đánh giá tác động, quy hoạch và dự báo ô nhiễm môi trường.

- Kiểm soát ô nhiễm, quan trắc, phân tích môi trường (Khí thải, không khí, nước, bụi, đất, trầm tích, chất thải rắn…). Lập bản báo cáo kiểm soát môi trường định kỳ hàng năm.

Quan trắc môi trường hay còn gọi là báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hay quan trắc môi trường định kỳ là việc chủ đầu tư phải theo dõi có hệ thống (hàng quý, hàng năm, liên tục) các thành phần môi trường, các thông số tác động đến môi trường. Từ đó đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đến môi trường tới các cơ quan nhà nước.

Các thông số quan trắc được thực hiện theo chương trình giám sát cam kết trong bộ hồ sơ đánh giá tác động môi trường (ĐTM)/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án...(bao gồm cả tần xuất và thời gian quan trắc)

II.2 Quy trình quan trắc thực hiện như thế nào?

Quá trình quan trắc môi trường cho doanh nghiệp, nhà máy thường được thực hiện theo quy trình rõ ràng gồm 5 bước:

Bước 1: Chủ đầu tư cung cấp thông tin. Tư vấn sàng lọc các thông tin cần thiết bao goofm

  • Môi trường quan trắc

  • Vị trí quan trắc

  • Phương án quan trắc

  • Bước 2: Chuẩn bị và thực hiện quan trắc môi trường.

  • Đo tại hiện trường: độ ồn, ánh sáng, nhiệt độ, pH...

  • Lấy mẫu và phân tích tại phòng thí nghiệm: thông số BOD, COD, TSS..

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ quan trắc theo đúng các kết quả quan trắc

Bước 4: Trình ký chủ đầu tư. Bước này bao gồm việc chủ đầu tư phải rà soát lại các nội dung được thực hiện trong báo cáo, nếu cần điều chỉnh thì gửi lại đơn vị tư vấn.

Bước 5: Nộp báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền. Tư vấn thực hiện nộp báo cáo cho phòng tài nguyên môi trường cấp huyện hoặc cấp sở (theo các quyết định phê duyệt về môi trường). Sau khi hoàn thiện, tư vấn bàn giao toàn bộ hồ sơ cho chủ đầu tư.