Ngành nghề hoạt động


Dịch vụ quan trắc môi trường

 • Quan trắc, phân tích môi trường định kỳ

 • Quan trắc môi trường lao động

 • Lập báo cáo hiện trạng môi trường

Dịch vụ tư vấn môi trường

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

 • Tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước

 • Tư vấn lập hồ sơ khai thác nước mặt, nước ngầm


Thi công xây dựng/cải tạo các công trình xử lý môi trường

 • Thi công công trình xử lý nước thải

 • Thi công các công trình xử lý khí thải

 • Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động.


Cung cấp thiết bị ngành môi trường

 • Cung cấp, buôn bán các thiết bị ngành môi trường, thiết bị quan trắc tự động


Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng

 • Cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị quan trắc, phân tích môi trường


Phát triển ứng dụng phần mềm

 • Xây dựng, phát triển ứng dụng và kinh doanh phần mềm quản lý trong lĩnh vực môi trường