Chương trình quan trắc nước mặt

Mục tiêu quan trắc

- Đánh giá chất lượng nước, hiện trạng môi trường.

- Kiểm soát chất lượng, xu hướng biến động

- Dự đoán rủi ro và lường trước hậu quả đồng thời đưa ra biện pháp

phòng ngừa, khắc phục.

lay-mau-nuoc

Thiết kế chương trình quan trắc

Chương trình quan trắc sau khi thiết kế phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải đáp ứng yêu cầu sau:

- Xác định bước quan trắc căn cứ mục tiêu quan trắc để đưa ra kiểu quan trắc môi trường nền hay môi trường tác động.

- Xác định vị trí quan trắc tùy thuộc vào điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội và tùy thuộc vào kinh tế để đưa ra số điểm cần quan trắc. Điểm quan trắc phải đáp ứng được yêu cầu cần quan trắc vị trí quan trắc phải chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường.- Thông số quan trắc tùy thuộc mục đích sử dụng của nguồn nước ta xác định thông số cần quan trắc: đối với nước sinh hoạt cần xác định thông số Cl-, COD,Fe, TSS,As,các hợp chất hữu cơ, hợp chất bảo vệ thực vật..., các thông số đo nhanh tại hiện trường như độ đục, Ph, nhiệt độ, độ dẫn,DO...

- Tần suất và thời điểm quan trắc 2 tháng tại các địa điểm quan trắc quan trọng như gần khu sản xuất, mương máng.

Lập kế hoạch quan trắc:

+ Chuẩn bị sơ đồ ,bản đồ khu vực cần quan trắc tìm hiểu về điều kiện tự nhiên khí hậu điều kiện kinh tế xã hội khu vực quan trắc.

+ Danh sách cán bộ đi thực hiện quan trắc

+ Phương tiện, dụng cụ phục vụ cho chương trình quan trắc và các thiết bị bảo hộ

+ Hóa chất bảo quản mẫu và dụng cụ chứa mấu,nhãn mẫu, phương tiện vận chuyển mẫu và phân tích mẫu.

+ Kinh phí thực hiện quan trắc

quan-trac-hien-truong
mau-nuoc-mat

- Bảo quản và xử lý mẫu sau khi lấy mẫu cần phải bảo quản bằng các loại hóa chất để tránh có những biến đổi vật lý hóa học,sinh trong mẫu sẽ dấn đến sai số khi phân tích.

- Tiến hàn phân tích trong phòng thí nghiệm

- Lập báo cáo và xử lý số liệu