Quan trắc môi trường khu công nghiệp

Cả nước cũng mới chỉ có hơn 40 trong số 614 cụm CN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung. vẫn còn đến 75% số KCN và 85% số cụm CN ở đồng bằng sông Cửu Long chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung hoặc hệ thống này không đạt chuẩn. Chỉ tính riêng với 288 KCN, cụm sản xuất công nghiệp và 119 cơ sở chế biến thủy sản ở khu vực này đã thải ra đến 47 triệu m3 nước thải/năm.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường tại các khu, cụm công nghiệp. Công ty chúng tôi đã tiến hành quan trắc giám sát môi trường định kỳ tại Khu công nghiệp, cụm công nghiệp Thăng long với tần suất 02 lần/năm, nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường do chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của các dự án sản xuất,gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục hiệu quả, kịp thời.

Kết quả quan trắc cho thấy:

- Chất lượng môi trường tại Khu công nghiệp với các chỉ tiêu quan trắc đã được đo đạc, phân tích nhìn chung đều nằm trong Quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu trong nước thải, nước mặt của các công ty vượt quy chuẩn cho phép như: chỉ tiêu TSS, chỉ tiêu kim loại nặng Cr6+; Hg, COD, BOD 5...

- Khí thải các nhà máy và không khí xung quanh hầu hết có chỉ tiêu bụi cao hơn quy chuẩn cho phép như: CO2, NO,NO2...

- Ô nhiễm đất cũng xảy ra nghiêm trọng các chất ô nhiễm cao. Các biện pháp khắc phục đối với khu công nghiệp Thăng Long:

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường.

- Xây dựng hệ thống lọc và xử lý khí thải

- Thực hiện đầy đủ theo tiêu chuẩn quy chuẩn việt nam quy định để giảm thiểu lượng phát thải chất ô nhiễm ra môi trường.

- Các cơ quan tổ chức quản lý môi trường phải thường xuyên quan trắc thanh tra kiểm tra để nâng cao ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp.

quan-trac-moi-truong
khu-cong-nghiep

Kết quả quan trắc phân tích nước thải các KCN của nhiều địa phương còn thể hiện: Với các KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, tất cả 18 thông số ô nhiễm của nước thải đều vượt quy định cho phép trên 2 lần. Tình trạng này khiến môi trường nước mặt, nơi tiếp nhận nước thải từ các KCN, cụm CN ở hầu hết các tỉnh, thành đều bị ô nhiễm. Hàng năm các KCN trên cả nước đã thải ra khoảng 3,44 triệu tấn chất thải rắn, trong đó có 840 ngàn tấn chất thải nguy hại.

Trước thực trạng trên, từ năm 2010, đến nay Bộ TN&MT đã tổ chức trên 300 lượt thanh tra các cơ sở sản xuất trong các KCN trên cả nước. Kết quả thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm, qua đó kiến nghị xử lý đối với 73/269 cơ sở được thanh tra, đề nghị xử phạt với tổng số tiền 10,9 tỷ đồng. Kết quả thanh tra còn cho thấy, 9/25 KCN chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại…

Tư vấn quan trắc và phân tích môi trường xin liên hệ với chúng tôi!