Quan trắc môi trường định kỳ

Tư vấn lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ cho doanh nghiệp, nhà máy, quan trắc môi trường định kỳ xưởng sản xuất và tòa nhà.

Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động giám sát chất lượng môi trường của nhà máy, xưởng sản xuất, tòa nhà...vv khi đi vào hoạt động. Trong đó tần suất quan trắc, vị trí quan trắc và thông số quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện theo nội dung của đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường.

Là một trong những đơn vị được cấp giấy chứng nhận quan trắc môi trường định kỳ, chúng tôi luôn đảm bảo được những kết quả đo kiểm và lấy mẫu luôn được chính xác nhất.

bao-cao-giam-sat-quan-trac-moi-truong-dinh-ky

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Mục đích quan trắc môi trường định kỳ:

- Theo dõi số liệu quan trắc các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường nước, không khí của mỗi cơ sở;

- Đánh giá mức độ tác động của nguồn ô nhiễm tới môi trường xung quanh và sức khỏe của công nhân viên làm việc tại cơ sở;

- Xây dựng biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đề xuất phương án xử lý môi trường hợp lý.

quan-trac-moi-truong-dinh-ky-do-tieng-on

Quan trắc môi trường định kỳ nhà máy khu công nghiệp

Nội dung thực hiện quan trắc môi trường định kỳ:

- Báo cáo các thông tin chung về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, các thay đổi trong quá trình hoạt động sản xuất 06 tháng gần nhất;

- Định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số về không khí xung quanh, khí thải công nghiệp, nước thải; tần suất đo đạc, lấy mẫu 03 tháng/lần;

- Nhận xét kết quả, doanh nghiệp cam kết khắc phục hoặc cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường (trong trường hợp kết quả không đạt).

lay-mau-quan-trac-nuoc-mat

Lấy mẫu quan trắc môi trường nước mặt

quan-trac-moi-truong-gara-toa-nha

Quan trắc môi trường định kỳ tòa nhà