Quan trắc đo kiểm môi trường Lao động

Lập báo cáo quan trắc đo kiểm tra môi trường lao động tại Hà Nội và trên Toàn Quốc.

Thông tư số 19/2011 của Bộ Y tế về "Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp" . Theo đó mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.

Nhằm linh hoạt hơn trong công tác quan trắc kiểm tra môi trường Lao động, bằng những kinh nghiệm lâu năm và nhiều máy đo kiểm môi trường. Môi trường Việt Bắc đã ký liên danh liên kết với Trung tâm Y tế Môi trường Lao động trong việc báo cáo quan trắc kiểm tra đo môi trường Lao Động.

cong-nhan-khu-cong-nghiep

Hình 1: Công nhân may trong khu công nghiệp

Điều kiện đối với đơn vị đo kiểm tra môi trường lao động

1. Điều kiện về cơ sở vật chất: Đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động phải có trụ sở bao gồm tối thiểu các bộ phận sau: Bộ phận hành chính và tiếp nhận hồ sơ, bộ phận xét nghiệm bụi và yếu tố vật lý, bộ phận xét nghiệm hóa chất – độc chất; bộ phận xét nghiệm vi sinh và bộ phận đánh giá tâm sinh lý lao động và ec-gô-nô-mi;

2. Điều kiện về trang thiết bị: Thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này;

3. Điều kiện về nhân sự: Nhân viên của đơn vị thực hiện đo kiểm tra môi trường lao động phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm, giấy xác nhận đã qua tập huấn về giám sát môi trường lao động, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp và có năng lực thực hiện các xét nghiệm đo, kiểm tra môi trường lao động theo Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư này.

quan-trac-do-kiem-moi-truong-lao-dong

Hình 2: Đo kiểm môi trường Lao động

Hồ sơ, thủ tục công bố thực hiện việc đo, kiểm tra môi trường lao động

1. Hồ sơ công bố đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động bao gồm:

a) Văn bản công bố đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động.

b) Bản kê khai nhân lực, bản sao thiết kế mặt bằng và danh mục trang thiết bị của đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động.

2. Trước khi chính thức hoạt động trong lĩnh vực đo, kiểm tra môi trường lao động 15 ngày, đơn vị thực hiện việc đo, kiểm tra môi trường lao động phải gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 7 của Thông tư này về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng Nghiệp vụ y) nơi đơn vị đặt trụ sở.

Tải Thông tư 19/2011 Bộ Y tế: Dowload

Liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn rõ hơn về TT19/2011 Bộ Y Tế

Tags: môi trường lao động | đo kiểm môi trường lao động | kiểm tra môi trường lao động | báo cáo môi trường lao động | đo môi trường lao động tại khu công nghiệp