Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (ĐTM).

Đánh giá tác động môi trường hay còn gọi là ĐTM là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của các dự án quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và các công trình khác, đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.

Tác động đến môi trường có thể tốt hoặc xấu , có lợi hay có hại nhưng với việc ĐTM sẽ giúp cho các nhà đầu tư đưa ra những lựa chọn và phương án khả thi tối ưu về kinh tế và kỹ thuật trong bất cứ một kế hoạch phát triển nào.

1: Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các dự án xây dựng doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… 2: Phương Pháp đánh giá

Với các phương pháp đánh giá có tính khoa học và đã được kiểm nghiệm như: phương pháp phỏng đoán, phương pháp đánh giá nhanh, phương pháp nghiên cứu phân tích thành phần môi trường, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh,… để đưa ra các đánh giá đáng tin cậy làm cơ sở cho việc tư vấn các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cả trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án. 3: Thực hiện đánh giá tác động môi trường

- Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn

- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường.

- Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.

- Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.

- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.

- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.

- Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án.

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án

- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.

- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động công nghiệp.

- Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

- Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

bao-cao-dtm
hoi-thao-danh-gia-tac-dong-moi-truong

4. Các văn bản pháp luật liên quan

- Luật bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành .

Chi tiết tải về: Thông tư 27/2015/TT-BTNMT Bộ tài nguyên môi trường

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

5. Các Dự án ĐTM công ty đã thực hiện trong năm nay