Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

Tư vấn lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại.

Đối tượng lập sổ đăng ký chủ nguồn thải: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn nhà xưởng,... có phát sinh chất thải nguy hại.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký, chi cục Bảo vệ môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ và thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để sửa đổi, bổ sung nếu chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Sau khi tiếp nhận,chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đăng ký, Chi cục Bảo vệ môi trường cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho doanh nghiệp.

Cách thức thực hiện:

+ Tổ chức, cá nhân đến nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục bảo vệ môi trường.

+ Đến thời gian hẹn, mang biên lai nhận hồ sơ đến nhận sổ.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH (Theo mẫu phụ lục 6 của Thông tư số 36/2015/TT BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quản lý chất thải nguy hại).

+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác tương đương.

+ Bản sao quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT hay phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ vè môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

+ Bản sao kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại có khả năng là CTNH phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuậtquốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại điểm 3.2 của đơn.

- Số lượng hồ sơ gồm 2 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sổ đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại.

- Lệ phí (nếu có thì ghi rõ, không có ghi không có): Không

- Tên mẫu đơn, tờ khai (nếu có thì ghi rõ, không có ghi không có): Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có thì ghi rõ, không có ghi không có): Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH 11 được quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2006

+ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.

+ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quản lý chất thải nguy hại.

=> Đăng ký sổ chủ nguồn thải giúp các nhà quản lý môi trường có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo lên các cơquan chức năng có thẩm quyền về toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp.

so-chu-nguon-chat-thai-nguy-hai