Kế hoạch bảo vệ môi trường

Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường cho xưởng sản xuất, nhà máy, khu dịch vụ ...vv cho doanh nghiệp.

    Kế hoạch bảo vệ môi trường là thủ tục môi trường mà các doanh nghiệp cần thực hiện trước khi đi vào hoạt động và dự án sản xuất, kinh doanh có quy mô nằm ngoài Phụ lục II và không thuộc phụ lục IV của Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

    Kế hoạch bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ môi trường 2014 được thay cho Cam kết bảo vệ môi trường cũ theo luật bảo vệ môi trường 2005.

ke-hoach-bao-ve-moi-truong

Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

    1. Trách nhiệm của chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ quan nhà nước sau khi kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận quy định tại Khoản 4 Điều 19 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.
    
    2. Đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều 33 Luật Bảo vệ môi trường phải đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường. Việc đăng ký lại, trách nhiệm và thời hạn xác nhận đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định tại các Điều 32, 33 và 34 Thông tư 27/2015 BTNMT.
    
    3. Trường hợp có thay đổi chủ dự án, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì chủ dự án, chủ cơ sở mới có trách nhiệm tiếp tục thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đã được xác nhận đăng ký.


Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

    1. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:
thong-tu-27-2015-btnmt

    a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với trang bìa và yêu cầu về nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục 5.4 và 5.5 Thông 27/2015 BTNMT;
    b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

    
2. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền xác nhận đăng ký của Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm:    
    a) Ba (03) bản kế hoạch bảo vệ môi trường với yêu cầu về cấu trúc và nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 5.6 Thông 27/2015 BTNMT;
    b) Một (01) báo cáo đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của chủ dự án.

    3. Trường hợp đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại cơ quan được ủy quyền, hồ sơ được thực hiện theo quy định tương ứng với hồ sơ đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường

    Tùy theo  vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận,xem xét là một trong các cơ quan sau:
        - Phòng Tài nguyên và Môi trường.
        - Ban quản lý các KCN.
        - Ban quản lý Khu kinh tế.

Liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn rõ hơn về Kế hoạch bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp bạn!