Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Tư vấn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.


Giám sát môi trường là hoạt động theo giõi mức độ ô nhiễm của nhà máy, xưởng sản xuất, tòa nhà ...v v ảnh hưởng đến môi trường làm việc và môi trường xung quanh. Trong đó giám sát môi trường định kỳ chính gồm 2 yếu tố nước và không khí, tùy theo diện tích và hoạt động mà phân thành nhiều vị trí giám sát theo Cam kết bảo vệ môi trường, Đánh giá tác động bảo vệ môi trường.

giam-sat-moi-truong-xuong-kho-bai

Ô nhiễm môi trường ngày nay đã trở thành vấn đề toàn cầu bởi nó tỷ lệ với tốc độ phát triển kinh tế, xã hội của các nước. Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho nền kinh tế và xã hội đã gây ra những hậu quả nặng nề đến môi trường xung quanh, Ở Việt Nam, vấn đề này càng thể hiện rõ nhất qua việc không khí và nguồn nước ngày càng ô nhiễm, khiến cho công tác quản lý môi trường của các cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Được đầu tư cả về con người và vật chất, Chúng tôi là một trong những công ty môi trường hoạt động về lĩnh vực tư vấn và xử lý môi trường và đặc biệt là giám sát môi trường cho các doanh nghiệp. Việc giám sát môi trường là bước đầu quan trọng trong việc đánh giá đúng thực trạng mức độ ô nhiễm và giúp các nhà quản lý nắm rõ hơn.

giam-sat-moi-truong-dinh-ky-xuong-san-xuat

Hoạt động giám sát môi trường định kỳ bao gồm:


    1, Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.
    
    2, Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
    
    3, Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.
    
    4, Phân tích mẫu và đánh giá chất lượng môi trường.
    
    5, Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.
    
    6, Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.
    
lap-bao-cao-giam-sat-moi-truong-khong-khi

    7, Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
    

    8, 
Trình nộp báo cáo lên các cơ quan có chức năng.

Các thông số chỉ tiêu cơ bản giám sát môi trường định kỳ:

Môi trường không khí: Bụi tổng số; CO; SO2; NO2; Tiếng ồn; Nhiệt độ; Độ ẩm; Tốc độ gió...v v

Môi trường nước và nước thải: pH; COD; BOD; TSS; Fe; Amoni; Dầu mỡ khoáng; Cr; Mn; Tổng N; Tổng P; Coliform...v v

Liên hệ với chúng tôi để được giám sát môi trường cho doanh nghiệp của bạn!