Lập đề án bảo vệ môi trường theo nghị định 18/2015 NĐ-CP ngày 14/02/2015

    Tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường, đề án môi trường đơn giản và đề án bảo vệ môi trường chi tiết theo nghị định 18/2015 NĐ-CP.


    Luật môi trường năm 2015 đã có rất nhiều thay đổi, ngày 14/02/2015 Chính phủ ban hành nghị định 18/2015/NĐ-CP cho phép các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có hồ sơ đề án bảo vệ môi trường phải lập đề án bảo vệ môi trường trình lên các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 của Nghị định này.

 
luat-moi-truong
   
    Các đối tượng phải lập đề án bảo vệ môi trường theo Nghị định số 18/2005 gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào vận hành chính thức nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì trong thời hạn tối đa là ba mươi sáu (36) tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện một trong hai biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm sau đây:

    - Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết: đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định này để tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết.

    - Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản: đối với các cơ sở có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định này gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 19 nghị định 18/2015/NĐ-CP để đăng ký.

de-an-bao-ve-moi-truong
  
    Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết và việc lập, đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
  Thời gian bắt đầu thi hành lập đề án bảo vệ môi trường kể từ ngày 1/4/2015 theo quy định tại khoản 1 điều 23 nghị định 18/2015/NĐ-CP.
  Nghị định nay thay thế các Nghị định số: 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011; 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ kể từ ngày 01/4/2015.
  

    Thẩm quyền thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường gồm:

   
    1.Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đối với đề án bảo vệ môi trường chi tiết tương ứng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

     2. Phòng tài nguyên môi trường cấp huyện đối với đề án bảo vệ môi trường đơn giản tương đương đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô, công suất lập cam kết bảo vệ môi trường- cơ sở có quy mô, công suất nhỏ hơn quy mô, công suất nêu tại phụ lục II Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.


tags: lập đề án bảo vệ môi trường | công ty tư vấn môi trường | đề án bảo vệ môi trường đơn giản | đề án bảo vệ môi trường chi tiết